Welkom bij stichting BINK


Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming ( AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese unie. De wet bescherming persoonsgegevens ( Wbp) geldt dan niet meer. 
De AVG versterkt de positie van u. ( de mensen van wie gegevens worden verwerkt)
U krijgt nieuwe privacyrechten en uw bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op de verantwoordelijkheden van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. 


Privacy beleid stichting Bink 

Correspondentieadres: Postbus 3083

6401 DN/ HEERLEN

Telefoonnummer: 085-8771984

E-mailadres: privacy@stichtingbink.nl

Inschrijvingsnummer KVK: 12062911


Stichting Bink werkt veel met persoonsgegevens van klanten. 
Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat ons bedrijf zorgvuldig en veilig met de ontvangen persoonsgegevens omgaat.
Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden die wij in opdracht van onze klanten uitvoeren.
Stichting Bink vormt een economische eenheid met maatschap Bink, wat officieel is goedgekeurd door de belastingdienst.
Zowel de persoonsgegevens van de leden van het bestuur van stichting Bink als de maten in maatschap Bink worden verwerkt op basis van onze wettelijke verplichtingen 
Wij geven via dit beleid richting aan hoe binnen ons bedrijf met privacy wordt omgegaan. Wij laten daarmee zien dat wij alles doen wat in redelijkheid van ons mag worden verwacht om de privacy van betrokkenen te waarborgen, te beschermen en te handhaven.


Bewustwording
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.
Hiervoor geldt onder andere:
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), welke vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens van die betrokkene(n) die belanghebbend zijn bij de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden. 
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Daarbij is minimale gegevensverwerking het uitgangspunt. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk noodzakelijk is. 
Onze organisatie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandeld deze vertrouwelijk en uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. De stichting, de bestuursleden en de maten zijn gescreend middels een Verklaring omtrent gedrag. Deze worden jaarlijks overlegd aan het CBM van Rechtbank Oost-Brabant, bureau toezicht. 

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG krijgt u meer en verbeterde privacyrechten. Stichting Bink pleit ervoor dat u uw privacyrechten goed kunt uitoefenen. 
Wij informeren betrokkenen tijdig over de rechten die u heeft in het kader van de privacywetgeving en wij honoreren alle rechten van u als betrokkene.
Denk daarbij aan bestaande rechten,

  1. het recht van toegang tot de verwerkte gegevens;
  2. het recht op correctie (rectificatie) van de gegevens als deze niet kloppen;
  3. het recht op verwijdering van de gegevens en “het recht om vergeten te worden”;
  4. het recht op beperking van de gegevensverwerking;
  5. een kennisgevingsplicht (hoe komt u aan de gegevens);

Maar ook nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. 
Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Met dit recht dient stichting BINK ervoor te zorgen dat u uw gegevens makkelijk kunt krijgen en dat u deze vervolgens kunt doorgeven aan een andere organisatie indien u dit nodig acht. 


Overzicht verwerkingen 
Onder de AVG heeft stichting BINK een verantwoordingsplicht.
Dit houdt in dat onze organisatie dient aan te tonen  dat er wordt gehandeld in overeenstemming met de AVG. Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten is onderdeel van deze verantwoordingsplicht. 
Verwerkingsactiviteiten die voor onze werkzaamheden, in zijn algemeenheid van belang zijn:


telefoonnummer:

e-mailadres:

adresgegevens:

BSN nummer:

Burgerlijke staat:

geboortedatum:

Gegevens van minderjarige inwonende kinderen:

hoogte van uw schulden, indien van toepassing:

gemaakte afspraken:

inkomenssituatie

uitgavensituatie


Stichting BINK verwerkt deze persoonsgegevens om op verschillende wijze met u contact op te kunnen nemen indien dit noodzakelijk is. En om de werkzaamheden die voortvloeien uit een benoeming naar behoren te kunnen uitvoeren en onze dienstverlening te optimaliseren
Wij hebben passende en organisatorische en technische maatregelen om de door ons verwerkte persoonsgegevens adequaat te beschermen


Register verwerkingsactiviteiten 

Het register is alleen gebaseerd op persoonsgegevens die binnen de doelstellingen van de onderneming valt.


NAW-gegevens

Naam

Voornaam

Voorletters

E-mailadres

BSN-Nummer

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht Nationaliteit

Woonsituatie

Gezinssamenstelling

Gegevens partner (NAW-gegevens, Geboortedatum, Geslacht, BSN)

Gegevens kinderen

(NAW- gegevens, Geboortedatum, Geslacht, BSN)

Kopie Legitimatiebewijs

Inkomen

Salaris-/Inkomensgegevens 

Werkgever

uitkeringsgegevens

Uitkeringsinstantie

Pensioen

Toeslagen

Voorlopige teruggave

Vermogensbestanddelen

Kinderbijslag

Alimentatie


Uitgaven

woningcorporatie

Energieleverancier

Waterbedrijf

polis van lopende verzekeringen

Telecombedrijven

lopende abonnementen

waterschap

gemeentelijke belastingen

Bankgegevens

gegevens Bankrekeningnummer(s)

Bankafschriften

lopende rekeningen


Rechtbank

Datum uitspraak met bijbehorende gegevens

Beschikkingen


Schulden

 Schuldgegevens 

correspondenties schuldeisers


Overige

inloggegevens van derden

Medische gegevens

Contactgegevens (zorg)Instellingen 

Contactgegevens Betrokkenen


Wij verwerken persoonsgegevens.
Ook komt het voor dat wij bijzondere gegevens verwerken. 
De persoonsgegevens delen wij alleen met anderen indien deze binnen de wettelijke kader van onze dienstverlening vallen en uitsluitend in uw belang. Te denken valt aan organisaties als: 


Belastingdienst 

Notaris

Rechtbanken

Woningcorporaties

Reclassering

Verzekeringsmaatschappijen

Gemeenten

Organisaties die niet in het wettelijke kader vallen, zullen geen informatie aan worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Te denken valt aan organisaties als:

Leveranciers

Schuldeisers

Banken

Advocatenkantoor 

Geestelijke gezondheidszorg

Liefdadigheidsinstellingen 

vrijetijdsinstanties

Fondsen 

Voedselbanken

Uitvaartorganisaties

 

Stichting BINK verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden
Bijzondere persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming gedeeld en alleen indien het in uw belang is.


Data protection impact assessment

Onder de AVG kan een organisatie verplicht worden een zogeheten DPIA (Data protection impact assessment) uit te voeren.
Dit is een instrument om vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.
De verplichting berust op een organisatie omdat de waarschijnlijk een hoog privacyrisico met zich meebrengt. De verwerkingsverantwoordelijke moet deze verplichting zelf bepalen. 
Stichting BINK werkt op zeer kleinschalige schaal, verwerkt geen strafrechtelijke gegevens en volgt niet op grote schaal systematisch mensen in een publiek toegankelijk gebied ( bijvoorbeeld cameratoezicht)
Stichting BINK heeft hierdoor kunnen vaststellen dat zij niet verplicht is om een DPIA uit te voeren. 
Wij kunnen altijd onderbouwen waarom wij in bepaalde situaties de gevraagde persoonsgegevens verwerken.


Privacy by design & privacy by default
Uw persoonsgegevens worden goed beschermd. Stichting BINK verzamelt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van verwerking. Uw gegevens worden niet langer bewaart dan nodig. In de praktijk houdt dit in dat uw dossier 8 jaar wordt gearchiveerd en gegevens m.b.t. fiscale gegevens 10 jaar. Deze worden bewaard in een digitaal archief. 
Er zijn technische- en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat stichting BINK, als standaard, alleen persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doeleinde die wij als organisatie voor u willen bereiken. 
De persoonsgegevens die eenmaal in onze organisatie terecht zijn gekomen, mogen niet onbeperkt gebruikt worden. Het gebruik moet immers in overeenstemming zijn met de bedrijfsvoering en de grondslagen zoals eerder werden benoemd.


Functionaris voor de gegevensbescherming
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door stichting BINK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met stichting BINK op via privacy@stichtingbink.nl
De privacy coördinator van stichting BINK  is mevrouw S.Soewarso bereikbaar onder telefoonnummer
085-8771984.


Meldplicht datalekken
Stichting BINK heeft organisatorische en technische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden een inbreuk kunnen plegen op de verwerkingen van persoonsgegevens binnen ons bedrijf. 
Daarnaast is het beheer van de website uitbesteed aan een erkend software bedrijf die de website voorziet van de allerlaatste beveiligingsupdates van de gebruikte software of plug-ins.
Op de site www.stichtingbink.nl worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.
Mocht blijken dat er toch een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, dan zullen wij de wettelijke verplichte acties ondernemen. Wanneer wij niet kunnen uitsluiten dat de inbreuk een risico inhoudt voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene(n), zullen wij de inbreuk melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (Ap). 


Verwerkersovereenkomst
De gegevensverwerking is niet uitbesteed  aan een verwerker. 
Wel worden de gegevens opgeslagen in een op maat ontworpen digitaal systeem. 
Stichting BINK oordeelt of het overeengekomen contract nog steeds toereikend zijn. En of deze voldoen aan de eisen die de AVG aan verwerkersovereenkomsten stelt. 


Toestemming
Voor sommige gegevensverwerkingen heeft stichting BINK toestemming nodig van u, ondank de verstrekte beschikking/ machtiging van de Rechtbank.
Stichting BINK zal met regelmaat evalueren de manier waarop de toestemming gevraagd wordt aan u, krijgt en registreert. Stichting BINK moet kunnen aantonen dat ze geldige toestemming heeft verkregen om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. En dat het voor u net zo makkelijk moet zijn om uw toestemming in te trekken als om die te geven. 


 

10/5/2020

SPREEKUUR

Let op! Het telefonisch spreekuur is van maandag t/m donderdag, vanaf 10:00 uur tot 12:30. Voor en na deze tijd wordt uw oproep niet beantwoord.

6/9/2020

Covid-19

I.v.m. het Coronavirus kunnen er op dit moment geen huisbezoeken worden ingepland. Pas goed op uzelf en blijf gezond!

5/21/2020

Hemelvaart Gesloten

Ivm hemelvaart zijn wij gesloten

5/19/2020

AUDIT

Vanwege de audit zijn wij vandaag slechter bereikbaar! Spreek de ( Engelse) voicemail in of stuur een mailtje, en u wordt vanzelf terug bericht.

3/30/2020

Situatie Corona

I.v.m. het Coronavirus kunnen er op dit moment geen huisbezoeken worden ingepland. Pas goed op uzelf en blijf gezond!

Stichting BINK085-8771984

Setya Soewarso

  1. M aanwezig
  2. D aanwezig
  3. W aanwezig
  4. D aanwezig
  5. V Gesloten

Meer info...