Welkom bij stichting BINK

 

 

Als bewindvoerder over uw dossier streven wij te allen tijde om als correcte huisvader van uw financieen op te treden.

Echter, het kan altijd voorkomen dat u niet tevreden bent over een handeling vanons. Wij nodigen u uit om dit in eerste instantie direct aan ons kenbaar te maken, om samen tot directe oplossing te komen. Lukt dit echter niet dan dient u een schriftelijke klacht bij ons in volgens de onderstaande procedure.U stuurt een brief naar het bestuur van stichting BINK onder vermelding van " Klacht".  U ontvangt binnen 5 dagen een bevestiging van een bestuurslid van onze stichting. Uw klacht wordt beoordeeld, indien u wenst met hoor- en wederhoor met de betreffende persoon en de klager.  Wij zullen proberen om tot een oplossing met u te komen over het geschil. Indien er geen oplossing komt, dan zullen wij uw klacht doorleiden naar de kantonrechter via het bewindsbureau, van de Rechtbank van het betreffende district. De uitspraak van de kantonrechter is bindend.  

 

  

*******************************************************  

 
 

 Klachtenregeling

 

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
Bestuur
: Het bestuur van stichting BINK

Betrokkene: degene op wiens handelen of nalaten de klacht
betrekking heeft. 


Artikel 2. Klachtenrecht  
Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een persoon werkzaam voor stichting Bink in een bepaalde aangelegenheid jegens hem heeft gedragen, bij het bestuur een klacht in te dienen.
Een gedraging van een persoon, werkzaam voor stichting Bink, wordt aangemerkt als een gedraging van stichting Bink, zover deze gedraging de werkzame persoon voor stichting Bink aangerekend kan worden. 
Onder personen, werkzaam bij stichting BINK, wordt verstaan: 
De bestuursleden van stichting BINK
De maten van maatschap BINk, die een economische eenheid vormt met stichting BINK.

Artikel 3. Klaagschrift 
klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klaagschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  1. De naam en het adres van de indiener,
  2. De dagtekening,
  3. Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht gericht is en het tijdstip van de gedraging.

Klaagschriften die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van de ontvangst. Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener de zorg te dragen voor een vertaling.Artikel 4. Afdoende in der minne

In iedere fase van de klachtbehandeling kan he bestuur nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden. Zodra het bestuur naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot verder toepassen van deze regeling. De klager ontvangt in dat geval een schriftelijke kennisgeving van de afsluiting van de procedure. Artikel 5. Bijstand van klager
De klager en de betrokkene knnen zich door een gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.
Het bestuur verlangt van een gemachtigde een schriftelijke machtiging.
Het bestuur kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon, tegen wie ernstige bezwaren bestaan weigeren. 

 

 
Artikel 6. Ontvangstbevestiging, door-en toezending en administratie
Het bestuur bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk onder mededeling van de datum van ontvangst van het klaagschrift en onder toezending van een afschrift van deze regeling.
Het bestuur zendt een klaagschrift tot behandeling waar van kennelijk een andere instantie bevoegd is, onverwijld naar die instantie door onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.
Het bestuur zendt een klaagschrift dat niet voor hem bestemd is en dat ook niet wordt doorgezonden zo spoedig mogelijk terug naar de indiener. 
Het bestuur kan besluiten het klaagschrift dat niet aan artikel 3 eerste, derde lid of vierde lid voldoet, niet behandelen, mits de indiener in de gelegenheid is gesteld het klaagschrift binnen een door het bestuur te stellen termijn aan te vullen. 
Het bestuur registreert en administreert binnengekomen klaagschriften en zorgt voor een goede voortgangscontrole.

 

Artikel 7. Geen verplichting tot klachtbehandeling
Het bestuur is niet verplicht de klacht te behandelen indien zijn betrekking heeft op een gedraging;
Waarover de klager reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze regeling is afgedaan;
Die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
Het bestuur is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt het bestuur de klager spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.

 


Artikel 8. Gelegenheid tot horen
Het bestuur stelt de klager en de betrokkene in de gelegenheid te worden gehoord.
Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht gehoord te worden.
Van het horen van betrokkenen kan worden afgezien indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, indien de klacht kennelijk ongegrond is of indien betrokkene heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.Van het horen wordt een verslag gemaakt.

 


Artikel 9. Behandeling en beslissing
Het bestuur handelt  de klacht binnen zes weken af.
Het bestuur kan de behandeling voor ten hoogste 4 weken uitstellen, van het uitstel wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en betrokkene.

 


Artikel 10. Afdoening
Het bestuur stelt de klager en de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
Wanneer een klacht ingediend wordt door een klager, en een minnelijke oplossing als bedoeld in artikel 4 niet mogelijk is gebleken, wanneer de klager de bevindingen en conclusies uit het onderzoek verwerpt, zal de klacht gemeld worden bij de kantonrechter via het bewindsbureau van de Rechtbank van het betreffende district. Het bestuur zal de kantonrechter om advies en een verhoor verzoeken teneinde het geschil op te lossen. Het bestuur zal het advies en de conclusies van de kantonrechter aanvaarden en opvolgen.artikel 11. Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding
Deze regeling kan worden aangehaald als klachtregeling van STICHTING BINK. stichting Bink maakt van het bestaan van deze regeling, middels publicatie op haar website bekend. De klachtenregeling is ingetreden op 12 december 2011.
Klachten worden gericht aan:
Het Bestuur van Stichting BINK, o.v.v. Klacht, Postbus 3083,
6401 DN/ HEERLEN

                       

Vastgesteld op 12   december 2011

                                     

                              

 

******************************************************

 

10/5/2020

SPREEKUUR

Let op! Het telefonisch spreekuur is van maandag t/m donderdag, vanaf 10:00 uur tot 12:30. Voor en na deze tijd wordt uw oproep niet beantwoord.

6/9/2020

Covid-19

I.v.m. het Coronavirus kunnen er op dit moment geen huisbezoeken worden ingepland. Pas goed op uzelf en blijf gezond!

5/21/2020

Hemelvaart Gesloten

Ivm hemelvaart zijn wij gesloten

5/19/2020

AUDIT

Vanwege de audit zijn wij vandaag slechter bereikbaar! Spreek de ( Engelse) voicemail in of stuur een mailtje, en u wordt vanzelf terug bericht.

3/30/2020

Situatie Corona

I.v.m. het Coronavirus kunnen er op dit moment geen huisbezoeken worden ingepland. Pas goed op uzelf en blijf gezond!

Stichting BINK085-8771984

Setya Soewarso

  1. M aanwezig
  2. D aanwezig
  3. W aanwezig
  4. D aanwezig
  5. V Gesloten

Meer info...