Bink Bewindvoering & Inkomensbeheer

Doeltreffend, betrouwbaar en transparant

Procedure voor beschermingsbewind en mentorschap 

Beschermingsbewind

Kennismaken:  Na het eerste contact met Bink bewindvoering nodigen wij u uit voor een gesprek om kennis te maken. Tijdens dit gesprek is er ruimte om uw verhaal te doen en worden wederzijds verwachtingen uitgesproken. Op basis van dit kennismakingsgesprek besluiten zowel u als Bink bewindvoering of we samen verder gaan.

Intake:  Na het aanleveren van de basisgegevens met financieel overzicht vindt er een gesprek plaats op kantoor om  de mogelijkheden te bespreken en een plan van aanpak op te stellen.

Aanvraag kantonrechter:  Om in aanmerking te komen voor een beschermingsbewind moet een verzoek worden ingediend bij de Kantonrechter. Bij het indienen van een verzoekschrift kan Bink bewindvoering u helpen. U kan de aanvraag zelf indienen, maar ook uw echtgenoot, geregistreerde partner, familie tot in de vierde graad, voogd, curator, mentor en de officier van justitie mogen dit doen. Hulpverleners kunnen niet zelf een verzoek indienen, maar wel een verzoek doen aan de officier van justitie om een verzoekschrift in te dienen.

Administratie opsturen:  Nadat het bewind is uitgesproken en de beschikking door Bink bewindvoering is ontvangen kan alle administratie worden overhandigd of opgestuurd. Bink bewindvoering zal alle nodige instanties op de hoogte brengen met het verzoek het correspondentieadres voor financiële post te wijzigen. Tegelijk zal er een beheerrekening en leefgeldrekening worden geopend zodat het inkomen hierop overgemaakt  kan worden en daarvan de vaste lasten betaald kunnen worden.

Budgetplan:  Bink bewindvoering stelt een budgetplan op om te beoordelen of alle vaste lasten betaald kunnen worden. Wekelijks of maandelijks zal een bedrag worden overgemaakt  op uw leefgeldrekening waarvan boodschappen en eventuele extra uitgaven van gedaan kunnen worden.

Verantwoording aan kantonrechter:  Binnen enkele maanden na de uitspraak zal Bink bewindvoering de boedelbeschrijving overleggen aan de kantonrechter. Deze boedelbeschrijving is een opgave van het inkomen, de vaste lasten, het vermogen en uw  eventuele schulden van het moment waarop het bewind is uitgesproken. Hierover moet Bink bewindvoering jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. U ontvangt indien wenselijk ook dit overzicht.

Einde beschermingsbewind: Het bewind wordt in het algemeen uitgesproken over alle gelden en goederen voor onbepaalde tijd. Dit betekent niet dat u nooit meer zelf de financiën kan gaan beheren. Indien u uw  financiën weer zelfstandig wil gaan beheren kan de kantonrechter gevraagd worden het bewind te beëindigen. De kantonrechter zal dan beoordelen of de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot de onderbewindstelling nog bestaan. Het bewind kan door de kantonrechter worden opgeheven wanneer dit niet meer het geval is. 


Mentorschap 

Kennismaken: Na een eerste contact wordt u in de thuissituatie bezocht voor een wederzijdse kennismaking, op basis hiervan  besluiten zowel u als Bink bewindvoering of we samen verder gaan

Aanvraag kantonrechter:  Om in aanmerking te komen voor mentorschap moet een verzoek worden ingediend bij de Kantonrechter. Bij het indienen van een verzoekschrift kan Bink bewindvoering u helpen. U kan de aanvraag zelf indienen, maar ook u, uw partner, familielid of de instelling of woonvoorziening waar u verblijft. Bij het verzoek is een medische-  of deskundigenverklaring nodig  waaruit blijkt dat mentorschap noodzakelijk is. Als de kantonrechter de aanvraag toewijst gaat het mentorschap in op de dag na verzending van de uitspraak en beslist de mentor in overleg met u over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.  

Verantwoording aan kantonrechter: De kantonrechter bepaalt wanneer de mentor schriftelijke verslagen over het mentorschap moet indienen.  

Einde mentorschap:  Het mentorschap eindigt wanneer daar geen noodzaak meer toe is. Bijvoorbeeld omdat u zelf weer vaardig genoeg bent om over uw eigen gezondheidszaken te kunnen beslissen. Het mentorschap kan ook eindigen indien de mentor op enig moment niet meer in staat is om uw belangen te behartigen of wanneer de kantonrechter een einddatum heeft vastgesteld.